Normatives

L’Escola de Música de Sant Feliu es regeix pel calendari escolar de l’escola pública de la localitat. Amb tot, en l’inici de cada curs es consensua amb el claustre el calendari propi per decidir les festes de lliure disposició que seguim. Trobareu el nostre Calendari Escolar aquí.

Recuperacions

  • No es recuperaran les classes a les que no assisteixi l’alumne, encara que es doni avís.
  • En cas que un/a professor/a falti a classe, l’ha de recuperar o bé ha de procurar un/a substitut/a. El control de les recuperacions es fa a través d’un full on es registren aquestes incidències. Si el motiu de l’absència del professor és per malaltia del mateix dia, es mirarà de cobrir les classes entre la resta del professorat, si això és possible.

Rebuts i devolucions

  • Els rebuts es facturaran per caixa o banc, o bé es cobraran per finestreta (a mà), del 5 al 10 de cada mes.
  • Els canvis en la matrícula i les baixes s’han de notificar abans del dia 25 del mes anterior de la baixa. Si el rebut bancari ja està tramitat, no es procedirà a cap devolució de l’import.
  • En cas de devolució d’un rebut es cobraran les despeses que aplica el Banc, que actualment són de 8,51€. Si el motiu de la devolució és per un error de l’escola, preguem que no es retiri el rebut del banc per tal d’evitar pagar les despeses, i tramitarem ràpidament la devolució de l’import facturat incorrectament.
  • En cas de 2 devolucions seguides sense justificar, es donarà de baixa a l”alumne.

Altes i baixes

  • Per a tramitar una baixa, s’ha de formalitzar a través del FULL DE BAIXA que trobareu a la Secretaría de l’Escola, o bé enviant una mail a info@emusantfeliu.com. La data de la baixa serà la que consti en el mail o bé en el FULL DE BAIXA